පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය

අප රැස් කරන තොරතුරු

අප සමග ලියාපදිංචි වන පරිශීලයකයාගේ පෞද්ගලිකත්වය සහ ඔවුන්ගේ දත්ත වල ආරක්ෂිතභාවය අප හට ඉතාමත් වැදගත් වේ. ඔබ අප වෙත ලබා දෙන දත්ත කිසිවක් තුන්වන පාර්ශවයකට ලබා දෙන්නේ හෝ විකුණන්නේ නැත. 'ෆික්ස්අප්' පරිශීලකයාගේ පිහිටීම (location) සහ සම්පූර්ණ නම, ඊ-මේල් ලිපිනය, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, ඡායාරූප, ජාතික හඳුන්ම්පතේ හෝ රියදුරු බලපත්‍රයේ තොරතුරු යන දත්ත, අප දත්ත පද්ධතියේ එක්රැස් වේ.


කුකීස්

කුකීස් යනු කුඩා දත්ත ගොනුවකි (text file). ගුණාත්මක සේවාවක් ලබා දීම පිණිස මෙම ඇප් එක ඔබේ දුරකතනයේ කුකී එකක් ස්ථාපනය කරනු ඇත. කුකී මගින් ඔබගේ දුරකථනයේ ඇති දත්ත කියවීමට හැකියාවක් නොමැත.


දත්ත ආරක්ෂාව

ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු අපහට ලබා දීමට ඔබ අප කෙරෙහි පළ කර ඇති විශ්වාසය, අප අගය කරන අතර එම තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය සහ ආරක්ෂාව රැක ගැනීමට පියවර ගනිමු. නමුත් අන්තර්ජාලය හරහා දත්ත හුවමාරු වීමේදී සහ එම දත්ත ගබඩා කර තැබීමේදී 100%ක ආරෂිතබාවයක් සඳහා වගකිව නොහැක.


පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කිරීම

අපගේ පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය යාවත්කාල කිරීම සිදුවිය හැක. එබැවින් විටින් විට මෙම ප්‍රතිපත්තිය කියවා වෙනස්වී ඇත්දැයි බලන මෙන් යෝජනා කරමු. වෙනස් කිරීමක් කරන විට, ඇප් එක හරහා, 'පුෂ් නොටිෆිකේෂන්' මගින් දැනුම් දෙනු ඇත. පිටුවෙහි පළ කිරීමෙන් අනතුරුව, එම පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය වහා ක්‍රියාත්මක වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.


අපව සම්බන්ධ කරගන්න

මෙම ප්‍රතිපත්තියේ අපැහැදිලි කරුණු ඇත්නම් දැනගැනීමට, නොපැකිලී අපව සම්බන්ධ කරගන්න.

ඊ මේල්: [email protected]